Đăng ký

avatar
Tham gia : 2016-07-23
Bài gửi : 2
Point : 1
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Giải Dùm đoạn code tạo map này với

cái đoạn code này là của một hero ẩn mình không biết cách pick, ai hiểu cách yêu cầu chỉ mình với :004 :004 :004 :004 :004 :001 :001 :001
function NR takes nothing returns nothing
call DisplayTextToForce(bj_FORCE_ALL_PLAYERS,"|c00FFFF00Chóc em ch¬i game vui vÎ nha |r")
call ReplaceUnitBJ(GetTriggerUnit(),'H00I',3)
call SetHeroLevelBJ(bj_lastReplacedUnit,1,false)
call UnitAddAbility(udg_unit04,'A05W')
call UnitAddAbility(udg_unit04,'A05Y')
call ShowUnitShow(udg_unit03)
call ShowUnitShow(udg_unit13)
call SetPlayerHandicapXPBJ(GetOwningPlayer(bj_lastReplacedUnit),5000.)
call UnitAddItemByIdSwapped('I02X',bj_lastReplacedUnit)
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),1))
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),2))
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),3))
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),4))
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),5))
call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),6))
call DestroyTrigger(GetTriggeringTrigger())
endfunction

View user profile
Tầng 1 on 23/7/2016, 23:26
avatar
Tham gia : 2016-07-23
Bài gửi : 2
Point : 1
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giải Dùm đoạn code tạo map này với

CÁI H00I là mã của hero ẩn

View user profile
Tầng 2 on 23/7/2016, 23:27


Tên truy cập