Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-03-17
Bài gửi : 30
Point : 62
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Heroes of phase Elemental: Defense


Language:Vietnamese, English
Date:27/6/2013
Category: Hero Defense
Suggested Paleys: 10-10
Map Size: Large
Tileset: Random
Terrain: Random

Author: master_minhduc

† Features
More than 100 Heroes
More than 100 Item Elemental
Anti hack map 100%

† Some other stuff about map
My makes maps Different
Anti hack map: 50% --> 25%
3 MODE: -ar, -ap, -sd
2 Gameplay different in 1 map

Gameplay


Map type Hero Defense!
_ 10 types of elementals: Water, Fire, Metal, Forest, Earth, Time, Hole, Space, Dark, Light
_ Each elemental has different characteristics and private Item in Shop Element
_ Random: Terrain, Doodad, Building...
- Random Weather
- Random Hero Protected
- Random Hero Quest
- Random Creep Enemy Attack
- Random 10 Boss Elemental
- Random Order Event
- Random Maze
- And more ... next version!
_ Anti Hack: 50% ( Exclude: Show Icon Hero on minimap, Show Illusions,... --> next version)
_ Ban list: Haker, Quitter,...

† FATAL ERRORS
FATAL ERRORS --> Cause: Font (exclude trigger, model....)

My maps use Font VNARIAL (Original Font!!!) (map: GoH of dragon fly team, map Hoth of DH-G, map LLS of K3_Posh...)
1. 100% Fatal Errors: If you play other maps first maps that use Font (ex: VNVOGU - map Divide and Fight) --> Font Errors!!!
2. sometime Fatal Errors: ??? You Play unknows maps first?

Alert: Exit warcraft --> open warcraft again --> and play my map first!

Screenshots and Videos
1) Terrain Screenshots2) Gameplay Screenshots
- Random Weather - Random Hero Protected
- Random Hero Quest
- Random Creep Enemy Attack
- Random 10 Boss Elemental
- Random Order Event
- Random Maze
- And more ... next version!

Protect Hero:Event Dreadlord:Event Meat Wagon:Event Click:Event Maze:3) Difference gameplay
- Gameplay: Dragon Knight!- Gameplay: Dragon BOSS!4) Boss

† Download:
(Room hay chơi Custom Map Hero Defense Room! từ 02,...,10) -- Room 01 toàn hacker, trẻ trâu...ban nick gần hết rồi!

 • googledrive.com/host/0B3d6GqLSI-zjZmtvN1lhdy0wWlU/HOPE - Defense 13.11.16 (E).w3x (English)
  Update map: 13-1-2016
  Mã Check map
  (Dùng để xem map có bị add cheats không!)
  _MD5: d7baa779ae9089486ff47ed03147cbf4 ( Giờ các pro code có thể phá đc! Nhưng làm với map mình làm gì? ^^)
  _RIPEMD160: 5579eefe3e9db32da062cb7feaa28e67af954292(dùng rất tốt!) • googledrive.com/host/0B3d6GqLSI-zjZmtvN1lhdy0wWlU/HOPE - Defense 13.1.16 (VN).w3x (Việt Nam)
  Update map: 13-1-2016
  Mã Check map
  (Dùng để xem map có bị add cheats không!)
  _MD5: 65eac118665380997ae4c92283b93887 ( Giờ các pro code có thể phá đc! Nhưng làm với map mình làm gì? ^^)
  _RIPEMD160: 694743b666c4fd0e59bc3b098d9d78ba98704fb6 (Dùng rất tốt!)

† Vậy mã MD5, RIPEMD160 là gì?
- Nó là 1 thuật toán mã hóa, dùng để tạo ra 1 chuỗi mã duy nhất từ 1 File nhập vào! Được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của File đó.

Nếu mã MD5 hoặc RIPEMD160 không đúng, tức là map này bị lỗi hoặc có sự thay đổi trong map (đã bị add cheats!)

Dùng phần mềm Hashcalc để xem!


List Hacker Việt Nam (Account Garena): List Hacker Việt Nam

My Blog: master_minhduc
Source: Heroes of phase Elemental: Defense

View user profile
Tầng 1 on 2/1/2016, 19:06


Tên truy cập